Felelősségátvitel, felelősségáttörés – quo vadis ius societatum

Dr. Papp Tekla:

 „Felelősségátvitel, felelősségáttörés – quo vadis ius societatum”[1]

Jogi alaplap 2014/4

 (megjelent In: Jogi személyek az új ptk-ban, Miskolci Konferenciák 2012, Novotni
Alapítvány, Miskolc, 2013, 167-185)

Tanulmányomban a felelősségátvitel és a felelősségáttörés kapcsán két jogintézmény: a Gt. 50. §-ának és a jogi személy elkülönült jogalanyiságával való visszaélés tényállásának elemzésére fókuszálok és koncentrálok csupán.

Nem térek ki a tagi visszaélések speciális, többlettényállási elemeket tartalmazó, törvényben szankcionált változataira, úgy mint az apport túlértékeléséért,[2] az apport túlértékelésének rosszhiszemű elfogadásáért,[3] a legfőbb szerv határozatának rosszhiszemű elfogadásáért,[4] az ellenőrzött társaság felszámolásáért,[5] a cég megszüntetési eljárásbeli törléséért[6] való helytállásokra.

Rövid analízisemben a két felelősségi tényállással kapcsolatos elméleti nézetek, az anomáliák és a bírói gyakorlat összegzését, valamint a kodifikációs kísérletek értékelését végzem el.

I. Alapvetés

             A gazdasági társaságok a cégvédelem elve alapján önálló jogalanyok: saját cégnevük alatt jogokat szerezhetnek, kötelezettségeket vállalhatnak, így különösen tulajdont szerezhetnek, szerződést köthetnek, pert indíthatnak és perelhetőek. Az önálló jogalanyiságból következik, hogy a gazdasági társaság elkülönül az őt alkotó tagoktól; a tagok változása nem érinti a gazdasági társaság létét; a tagok joga/kötelezettsége nem a gazdasági társaság joga/kötelezettsége; a gazdasági társaság joga/kötelezettsége nem a tagjai joga/kötelezettsége. Az ismertetett kritériumok általános érvényűek, azonban nem feltétlenül érvényesülők:

–   a gazdasági társaság tagjaitól való elkülönülése azt is jelenti, hogy a gazdasági társaság és tagja(i) között bármilyen jogviszony létesíthető. A 3/2003. PJE áttöri ezt az elvet: betéti társaság nem létesíthet munkaviszonyt az üzletvezetésre egyedül jogosult egyedüli beltagjával;

–   a tagok változása (tagsági jogviszonyuk megszűnése) a nem jogi személyiségű gazdasági társaságokat (kkt., bt.) markánsan érinti,[7] de a jogi személyiségű gazdasági társaságoknál (kft., rt.) is módosulást (egyszemélyessé válást) eredményezhet a taglétszámcsökkenés;

–   a tag joga egyben a társaság joga is lesz a képesítéshez kötött tevékenység folytatása esetén,[8] hiszen a képesítési követelménnyel és így egyben a tevékenység gyakorlási joggal is a tag rendelkezik;

–   a gazdasági társaság joga/kötelezettsége nem a tagja(i) joga/kötelezettsége a bírói gyakorlatban is alkalmazott tétel: a társaság tagja a társaság által kötött szerződés érvényességét nem vitathatja, megtámadásra nem jogosult, kereshetőségi joggal e körben nem rendelkezik.[9] Viszont a társasági törvény több helyen – a gazdasági társaságot terhelő kötelezettségek tekintetében – áttöri a társaság és tagja(i) jogait/kötelezettségeit elkülönítő tételt.[10] Konzekvenciaként megállapítható, hogy a gazdasági társaság önálló, elkülönült jogalanyisága főszabály, és ennek áttörése a szervezet (gazdasági társaság) és az őt alkotók (a tagok) közötti határ kivételes átlépése.[11]

Ugyancsak a gazdasági társaság önálló jogalanyiságának kivételes „átlépésére” kerül sor akkor, ha a korlátozott felelősségű tag ezen pozícióját felhasználva, azzal és a cégvédelem elvével visszaélve harmadik személynek kárt okoz. Nochta Tibor szavaival élve:[12] „Nem teremthet – sem a hitelezői védelem, sem a közérdek védelme miatt – a korlátozott tagi felelősség érinthetetlenséget jelentő szabadító levelet. A csalárd, a rosszhiszemű és a jogellenes eljárások ugyanis nem oldhatók fel a társaság jogi személyiségében, a jogi személyiség kérge tehát nem áttörhetetlen, a korlátozott felelősséggel való visszaélés áthatolhatóvá teszi…. A jogellenesség szankciójaként jelenik meg a felelősség átváltása korlátlan felelősséggé.”

A korlátozott tagi felelősséggel kapcsolatos problematika a római jogtól kezdődően jelen van[13] és a külföldi jogirodalomban is fajsúlyos téma.

Az angol társasági jogban is alaptétel a társaság elkülönült jogalanyisága[14] és az ezen való áthatolás meghatározott esetkörökben:[15] „a törvényhozás kovácsolhat olyan pörölyt, mely alkalmas a társasági kagyló feltörésére.”[16] A jogszabályban rögzített előfordulási tényállásokon[17] kívül a bírói gyakorlat töltötte meg a „piercing of the corporate veil” jogintézményét tartalommal; ennek illusztrálására néhány példát hozunk fel:

–   a társaság felhasználása a hitelezők megtévesztésére, jogellenes cselekmények elkövetésére;

–   a társasági és a tagi vagyon összemosása, valamint a társasági vagyon tagi, magán célra való felhasználása;

–   számviteli előírások megsértése;

–   társasági vagyon tagi, saját leányvállalatba való átvitele;

–   magánszemély kötelezettségeinek átvétele a társaságlapítás célja.[18]

A német társasági jogban a „Trennungsprinzip” elvén (a társasági és tagi felelősség elválasztása) „átfurakodó” „Durchgriff” jogintézménye áll a legközelebb az angol-amerikai „disregarding/lifting/dislodging/piercing of the corporate veil”-hez. A „Durchgriff” kategórián belüli „Haftungsdurchgriff” (felelősségátnyúlás ≈ felelősségátvitel) feleltethető meg a gazdasági társaság elkülönült jogalanyiságával visszaélő tag felelősségének korlátlanná átfordításának („Missbrauchlehre”). Ennek megállapítására sor kerülhet a konszernfelelősség körében, a társaság alultőkésítettsége esetén, a társasági működés ellehetetlenítésekor, vagyonösszemosásnál, egyszemélyes társaságoknál etc.[19]

A nemzeti társasági jogok törekednek az elválasztás és betudás elvének érvényesítésére azzal, hogy preventív jelleggel szankcionálják az ezeken alapuló tagi (vezető tisztségviselői) visszaéléseket.

II. Felelősségátvitel

             A korlátolt felelősségű társaság, a részvénytársaság és a betéti társaság jogutód nélküli megszűnése esetén nem hivatkozhat korlátolt felelősségére az a kft-tag/részvényes/bt. kültagja, aki ezzel visszaélt.[20] Akik korlátolt felelősségükkel, illetve a társaság elkülönült jogalanyiságával visszaéltek, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a megszűnt társaság ki nem elégített kötelezettségeiért.[21] A tagok korlátlan és egyetemleges felelőssége különösen akkor állapítható meg, ha a társaság vagyonával sajátjukként rendelkeztek; a társasági vagyont saját vagy más személyek javára úgy csökkentették, hogy tudták, illetve az általában elvárható gondosság tanúsítása esetén tudniuk kellett volna, hogy ezáltal a társaság a kötelezettségeit harmadik személyek részére nem lesz képes teljesíteni; továbbá az apport túlértékelése esetén, valamint az apport túlértékelésének többi tag általi, rosszhiszemű elfogadásánál.[22]

A törvény indokolása szerint a társasági törvény ezen rendelkezése az ún. felelősségátviteli szabály, amely a Ptk. 5. §-ának, a joggal való visszaélésnek a konkretizálása a társasági jog területén. Ez az előírás az ún. vállalatkiürítés, a társaságok alulkapitalizálásának sajátos és kivételes szankciója, mely a joggal való visszaélés egyébként objektív szabályát vétkességi elemmel egészíti ki a hitelezővédelemmel összefüggésben.[23]

Török Tamás a konszernjog területére tartozó, intézményesített felelősségátvitelnek tekinti a tényállást, melyet vagyoni típusú, saját magatartásért fennálló, teljes, egyetemleges, elsődleges, felróhatóságon alapuló, deliktuális felelősségként minősít.[24]

Nochta Tibor a Gt. 50. §-ának tartalmát sui generis és nem mögöttes felelősségnek látja.[25]

Wellmann György az elemzett szakaszt szintén intézményesített felelősségátvitelnek nevezi, melyet a korlátozott tagi felelősségi formáknál bizonyos esetkörökre lehet alkalmazni. A tényállást másodlagos, közvetett, mögöttes felelősségként értelmezi, mert a tag felelőssége időben csak a társaság helytállásának hiányát követően áll be. Véleménye szerint a Gt-beli szabály használatára „valamilyen joggal való visszaélést megvalósító jogellenes és felróható tagi magatartás ad alapot.”[26]

Kisfaludi András mögöttes felelősségként sorolja be a tényállást, mely alapján a felelősség csak a társaság megszűnése után merülhet fel, csak a társaság vagyonából ki nem elégített követelésekre terjed ki, melyek a felszámolási eljárás lezárulta után érvényesíthetők.[27]

Kétségtelen, hogy jelen esetben a polgári jogi joggal való visszaélés tilalmának speciális, társasági jogbeli megszegése alapozza meg a kft-tag/részvényes/bt. kültagja korlátlan felelősségét: ugyanis vagy a korlátozott tagi felelősséggel (azzal, hogy a társaság kötelezettségeiért általában nem felel), vagy a társaság elkülönült jogalanyiságával (azaz saját jogcselekményeit a gazdasági társaságéként tüntette fel, jelenítette meg) élt vissza; és annak a szankciója az, hogy a törvény átviszi a felelősséget a tagra. Abban az értelemben helyes a „felelősségátvitel” kifejezés használata, hogy társasági lét és egyben az elkülönült jogalanyiság hiányában a jogalkotó „átviszi” a felelősséget a jogellenes magatartást tanúsító tagra, mert nincs aki az okozott kárt megtérítse. A felelősségátvitel megállapításának törvényi feltételei: a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése, a megszűnt gazdasági társaság hitelezőinek követelései részben/egészben nem nyertek kielégítést a társasági vagyonból és a hitelezői igényérvényesítésre azért kerülhet sor, mert a volt kft-tag/részvényes/bt. kültagja korlátozott felelősségével visszaélt úgy, hogy a fedezeti alapot (a társaság vagyonát) csökkentette/elvonta. A felelősségátvitel alapján fennálló korlátlan és egyetemleges felelősség vagyoni jellegű, felróhatóságon alapuló. A felelősség jellegzetességeinek megállapításánál a nem túl szerencsés jogszabályi megfogalmazás miatt két ismérv is tűri a vitát:

a)     elsődlegesnek tekinthető a felelősség, mert a tag saját visszaélésszerű jogcselekményéért felel; viszont mögöttesnek is minősíthető, mert a visszaélés elkövetésekor a tag a társaság elkülönült jogalanyisága mögé „bújt” és helytállása csak akkor áll be, ha a társaság felszámolása után is maradt a tag visszaélésszerű magatartása miatt kielégítetlen hitelezői követelés;

b)    alapvetően deliktuális jellegű a felelősség, hiszen a tag nincs jogviszonyban a károsultakkal, amíg a társaság jogutód nélkül meg nem szűnik; azonban, ha elfogadjuk a felelősség mögöttes besorolását (járulékos jellegét, mely alapján osztja a főkötelezettség jogi sorsát),[28] akkor a tagi helytállás járulékos jellegű, mely igazodik a társasági „lepelben” megjelenő visszaélésszerű, jogellenes jogcselekmény jogi minősítéséhez és akár kontraktuális jellegű[29] is lehet.[30] Ennek kapcsán hivatkozunk még Kisfaludi Andrásra, aki szerint „a sajátjakét rendelkezés annyit jelenthet, hogy a tag a külvilág számára a társasági vagyont mint sajátját tünteti föl, s mint saját tulajdonát idegeníti el vagy terheli meg – minden bizonnyal a saját személyes érdekeinek megfelelően;”[31] ebben az esetben azonban a tag már nem bújik a társasági „lepel” mögé, így elsődleges és kontraktuális lesz a felelőssége.

A Gt. 50. §-ának és a felelősségátvitelnek a nem igazán sikerült megfogalmazása miatt számos problémára világítanak rá a szakirodalomban:

–    Török Tamás szerint csak a meghatározott befolyással rendelkező tag felelősségét kellene előírni, mert csak ő képes az elkövetési magatartások megvalósítására;[32]

–    Szabó Gábor Zoltán azt kifogásolja, hogy a társaság felszámolása előtt a társaságtól megváló, visszaélést megvalósító tagra nem terjed ki a tényállás személyi hatálya;[33]

–    Kiss Tibor meglátása az, hogy az előírás csak természetes személy tag esetében értelmezhető, mert a jogi személy tagnak nincs szüksége arra, hogy másik jogi személy mögé „bújjon”;[34]

–    Brehószki Márta azt tartja lényegesnek kiemelni, hogy akiknek az igényét a felszámoló nem vette fel a nyilvántartásba, nem indíthatnak a tag ellen kártérítésre irányuló eljárást;[35]

–    Wellmann György szerint a Gt. 50. §-ának alkalmazását megnehezíti, hogy nem derül ki belőle az exculpatio-s rendszer alkalmazhatósága, valamint az okozati összefüggés (a tagi visszaélés és a hitelezői károsodás között) kifejezett megfogalmazását hiányolja annak szükségszerűsége miatt (csak a különös tényállások egyikében szerepel az „ezúttal” kifejezés);[36]

–    Kisfaludi András felhívja a figyelmet arra, hogy a Gt. 50. §-ának hatókörébe csak azok a magatartások eshetnek, amelyek a társasági vagy más jogok gyakorlásának körében maradtak és nem csúsztak át a jogellenesség területére, továbbá felveti a felelősségtöbbszörözés veszélyét a Gt. 50. §-ának (2) bekezdésébe bevont Gt. 13. § (4) bekezdése okán, és a tagi visszaélés idődimenziójának hiányából (társaság jogutód nélküli megszűnése előtt mennyivel történt a tagi visszaélés releváns?) fakadó jogbizonytalanságra is rávilágít, valamint a Ptk. révén is rendelkezhetőnek tartja a „sajátjaként rendelkezik” (átruházással csak tulajdonostól lehet tulajdont szerezni) és a „saját javára csökkenti” (a Ptk. 203. §-sal konkurál) jogcselekményeket.[37]

Saját kútfőből további problémákat vetünk fel:

–    pusztán szóhasználatbeli javaslatunk az, hogy a szellemi állapotra inkább utaló „korlátolt” szó helyett helyesebb lenne a „korlátozott” kifejezés használata;

–    jogdogmatikai szempontból a „korlátozott felelősség” kifejezéssel operálás sem megfelelő: a bt. kültagjának, a kft-tagnak és a részvényesnek alaphelyzetben nincs felelőssége, az csak kivételesen, meghatározott feltételek bekövetkeztekor állhat be korlátozott vagy korlátlan mértékben;[38]

–    a Gt. 50. § (2) bekezdésének megfogalmazása egyaránt utalhat vétkességre és rosszhiszeműségre is, holott a felelősség jogalapja és mértéke a Ptk. 339. § (1) bekezdéséhez igazodik: szubjektív jogalapú (felróhatóságon alapuló) és rendes felelősségi alakzatként kezeli a szakirodalom és a bírói gyakorlat is a nem túl szerencsés meghatározás ellenére;

–    a Gt. 50. § (2) bekezdésbeli „gondosság” szó több szempontból is problematikus: egyrészt csak természetes személy esetén használható, másrészt az „általában elvárható gondosság” mércéje tartalommal megtöltése nehézkes, mert egy egyénhez igazodó mércéből kellene generális jellegűt kreálni, végül ezen tényállásbeli visszaélést lehet-e gondatlanul megvalósítani(?);

–    a Gt. 50. §-ának (2) bekezdésében a Gt. 13. § (4) bekezdésének bevonásával a károsulti kör tisztázatlanná válik (ez utóbbinál nem a hitelezők a tagi visszaélés kárvallottjai, hanem a társaság és legfeljebb csak közvetve – ha egyáltalán –[39]a hitelezők);

–    a Gt. 13. § (4) bekezdésbeli apport túlértékelésének és annak rosszhiszemű elfogadásának szerepe és aktualitása nem igazán világos egy hosszan egzisztáló társaság jogutód nélküli megszűnése után;

–    a betéti társaság kültagjának vonatkozásában „a társaság elkülönült jogi személyiségével a hitelezők rovására” visszaélés – egyenlőre – ezen társaság jogi személyiségének hiánya okán nem alkalmazható: tehát a három ún. korlátozott felelősségű tagfajta tekintetében a kültag visszaélésszerű magatartása szűkebb körű lehet, ezért lett volna szerencsésebb a cégvédelem elvéből kiindulva az „elkülönült jogalanyiság” kifejezés használata a „jogi személyiség” helyett (ezen észrevételünket a Ptk. rekodifikációja okafogyottá teszi majd).

III. Felelősségáttörés

             Kemenes István munkássága nyomán[40]készült el a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 2/2008. (XII. 4.) számú kollégiumi véleményével módosított 1/2005. (VI. 17.) számú kollégiumi véleménye, mely a jogi személy elkülönült jogalanyiságával való visszaélés tényállásának meghatározásával kialakította a felelősségáttörés jogintézményét.

A jogi személy tevékenységi körében eljárt taggal szemben a jogi személyt terhelő polgári jogi következmények a jogi személlyel szerződéses, vagy szerződésen kívüli jogviszonyban álló harmadik személy károsultak részéről közvetlenül – a törvényben meghatározott eseteken kívül – kivételesen, csak akkor érvényesíthetők, ha a tag a jogi személy elkülönült felelősségéből származó előnyökkel, az ebből eredő jogosultságaival, szándékos magatartással súlyosan visszaélt. A jogi személy elkülönült felelősségével való visszaélés valósul meg különösen akkor, ha a jogi személyt olyan célból működtetik, amely a jogrenddel ellentétes, a harmadik személyek (hitelezők) kifejezett megkárosítását célozza. Joggal való visszaélést jelent az is, ha a tag külsőleg azt a látszatot kelti, hogy a jogi személy nevében és érdekében jár el, ténylegesen azonban a vagyoni előnyöket a magánvagyona javára vonja el. A joggal való visszaélés következménye, hogy a tag a jogi személy elkülönült felelősségére nem hivatkozhat. A saját személyében felelős tag a szerződésen kívüli károkozás szabályai szerint tartozik helytállással a jogi személlyel (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogviszonyban álló, sérelmet szenvedett harmadik személlyel szemben. A jogi személy kontraktuális vagy deliktuális, és a tag, szerződésen kívüli felelőssége ilyen esetben egyetemleges.[41]

A jogi személyiséggel való visszaélés sérti a jóhiszeműség és a tisztesség polgári jogi alapelvét, és a joggal való visszaélés törvényi tilalmába ütközik. A jogi személyiséggel való visszaélés arra irányul, hogy a jogi személy tagja a jogi személy elkülönült jogalanyiságából, elkülönült vagyonából és felelősségéből adódó jogszabályi előnyöket kihasználja, természetes személyként a magánvagyonát érintően a közvetlen polgári jogi felelősségi jogkövetkezmények alól mentesüljön. A jogi személyiség státuszából eredő előnyös jogosultság–együttest a társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra gyakorolja. A szándékos, csalárd, célzatos magatartásával a személyek törvényes érdekeit csorbítja, megkárosítja, illetéktelen – a magánérdekeket kielégítő – előnyök szerzése érdekében.[42]

Külön törvényi tényállás hiányában az elkülönült felelősség áttörésének jogalapja (nem önálló felelősségi jogalap, csak a felelősségáttörést eredményezi) a Ptk. alapelvi rendelkezései: a jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás, a kölcsönös együttműködés és az általában elvárhatóság követelményei, valamint a joggal való visszaélés tilalma.[43] A természetes személy tag magatartása a jogi személy szerződésszegését vagy deliktum elkövetését valósítja meg: a két jogalany magatartása ugyanaz. A jogi személy felelősségének az áttöréséhez a bírói gyakorlat a tag részéről többlettelemet követel meg: nem elegendő a jogellenes és felróható hátrányokozás, hanem annak szándékos, csalárd és célzatos visszaélésnek is kell minősülnie.[44] Tehát a többletelem nem más, mint a jogi személyiségből fakadó rendeltetésszerű joggyakorlás súlyos sérelme, a joggal való visszaélés megvalósulása. A tag közvetlen felelősségének jogalapja a polgári jogi alapelvek nyilvánvaló, kirívó és durva sérelme, melynek jogkövetkezménye az, hogy a tag a jogi személy elkülönült felelősségére nem hivatkozhat. A saját személyében felelős tag a szerződésen kívüli károkozás szabályai (Ptk, 339. § (1) bek.: szubjektív jogalapú, felróhatóságon alapuló rendes felelősségi alakzat) szerint tartozik helytállni és a jogi személy (kontraktuális/deliktuális), valamint a tag (deliktuális) felelőssége egyetemleges lesz.[45]

A kollégiumi vélemény meghozatala óta eltelt időben a bírói gyakorlat tovább bővítette a felelősségáttörés jogintézményének alkalmazhatóságát: a jogi személlyel vezető tisztségviselői jogviszonyban álló személyekre is kiterjeszthetőnek tartja. A még létező gazdasági társaság (kft.) elkülönült felelősségére vonatkozó általános szabály áttörésére csak kivételesen, akkor kerülhet sor, ha megállapítható, hogy a jogi személy létrehozásával, illetve működtetésével a károkozásban érintett vezető tisztségviselő célja a jogi személy elkülönült jogalanyiságából és felelősségéből származó előnyök tisztességtelen kihasználása volt, a jogi személy elkülönült vagyonát kizárólag a saját céljaira, a magánvagyona gyarapítása érdekében hasznosította és a jogi személy létrehozásával, illetve működtetésével kizárólag annak szerződéses partnereit kívánta megtéveszteni.[46]

A polgári kollégiumi véleményben kialakított állásponttal és azt megelőző, illetve arra épülő bírói gyakorlattal egyetért – a fentiekben kifejtett indokok alapján – Nochta Tibor,[47] Brehószki Márta[48] és jómagam.

Wellmann György és – az ő nyomán – Török Tamás viszont nem ért egyet a polgári kollégiumi véleménnyel, az alábbiak okán:[49]

–    a felelősségáttörés csak kifejezett törvényi rendelkezésen alapulhat, bírói ítéleten nem, mert az jogbizonytalansághoz vezet;

–    jogfejlesztő bírói gyakorlatnak csak addig lehet teret biztosítani, amíg a felelősségátvitelnek (sic!: a felelősségátvitel és a felelősségáttörés összemosása, szinonimaként kezelése) törvényi tényállásai nem voltak;

–    a felelősségáttörést alkalmazó bírói gyakorlat ellentétes a jogbiztonság, kiszámíthatóság és előreláthatóság követelményével és nem minősül jogforrási szintnek;

–    ami nincs a tételes jogban megfogalmazva, annak nincs visszatartó ereje;

–    a Ptk. alapelveinek sérelme önmagában nem jelenthet önálló felelősségi alapot (sic!: a polgári kollégiumi vélemény nem is ezt rögzíti, hanem azt, hogy alapelvek sérelme a felelősség áttörését eredményezi).

Meglátásom szerint a megfogalmazott fenntartásoknak az „éle elvehető” a Ptk. alapelveinek sérelmére hivatkozást meg kellene előznie a Gt. 9. § (2) bekezdésére utalásnak; azaz a gazdasági társaságoknak és tagjaiknak a társasági törvényben nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak. Ezzel ugyan külön, Gt-beli felelősségi tényállást nem konstruáltunk, viszont megteremthetjük vele a közvetlen átjárhatóságot a Ptk. felelősségi rendelkezéseihez és elháríthatjuk a jogbizonytalanság veszélyét.

Miben tér el a felelősségáttörés a felelősségátviteltől?; néhány kritériumra utalunk:[50]

–    egzisztáló, működő jogi személyhez kapcsolódhat;

–    nemcsak a jogi személyiségű gazdasági társaságokra terjeszthető ki, hanem bármelyik, tagsággal rendelkező jogi személyre (pl.: szövetkezet, egyesület, egyesülés);

–    nincs a társasági törvényben kifejezett ilyen tárgyú rendelkezés;

–    a felelősség jellemzői (jogalapja, mértéke, jellege) tisztázottak és egyértelműek;

–    nemcsak a „meghatározó tagra” dolgozták ki a jogintézményt;

–    ténylegesen áthatolunk a jogi személy elkülönült jogalanyiságának burkán, hiszen a létező jogi személy jogi személyiségével (és nem a korlátozott tagi felelősségével) visszaélő tag a jogi személlyel együtt, amellett (egyetemlegesség) tartozik helytállással a károsult harmadik személlyel szemben, és nemcsak átvisszük a felelősséget – társasági helytállás hiányában – a visszaélő tagra;

–    nem merül fel a „korlátozott tagi felelősség” dogmatikai problémája, mert mögöttes, korlátlan tagi felelősségű jogi személyek (pl.: egyesülés) esetén is alkalmazható a tényállás;

–    nem függvénye a felszámolási eljárásban történő hitelezői igénybejelentésnek;

–    a Ptk. károkozással kapcsolatos elévülési szabályai irányadóak rá, nincs idődimenzióbeli probléma;

–    a felelősségáttörést alkalmasnak tartják generálklauzulakénti használatra a fentebb részletezett speciális tényállási elemek megvalósulása esetén, továbbá jogszerű továbbfejlesztésre is (lásd fentebb: újabb bírói gyakorlat).

IV. A felelősségátvitel és a felelősségáttörés megjelenése a bírói gyakorlatban

             A bírói gyakorlat a fentebb már ismertetett anomáliák miatt a felelősségátvitel jogintézményét, a Gt. 50. §-át nem igazán tudja alkalmazni: elenyésző számban találni a nyomtatott formában közzétett eseti döntések között ilyen tárgyú ítéletet.

A fellelhető döntésekben is a Gt. 50. §-ának tényállási elemeit (megszűnt kft./rt./bt. felszámolás után kielégítetlen hitelezői igények maradnak, a tagi visszaélés a társaság vagyonát csökkentette/elvonta) próbálják megfeleltetni a felmerült jogvita jellegzetességeinek és határozni a felelősségátviel megállapíthatóságáról.[51]

Az is előfordul a honi judikatúrában, hogy a felelősségátvitel – felelősségáttörés fogalompárt összemossák, egymást helyettesítő tartalmú kifejezésként használják.[52]

Az 1990-es évek elején kétféle álláspont kristályosodott ki a felelősségáttörés kapcsán a magyar bírói gyakorlatban:

–    az egyik szerint a jogi személyiséggel visszaélés esetén a társasági szerződés érvénytelen, ez alapján a jogi személy nem létezik, a jogi személyiségre hivatkozni nem lehet, a Ptk. alapján dönthető el a jogvita;[53]

–    a másik a jogi személyiség megkerülésével nem foglalkozik, hanem közvetlenül a Ptk. kötelmi jogi részében található rendelkezések alapján értékelik a peres ügyet (pl.: jóerkölcsbe ütközés, fedezetelvonás).[54]

A ’90-es évek végén tért rá a magyar bíráskodás a Szegedi Ítélőtábla fentebb részletezett kollégiumi véleményéhez vezető útra, a felelősségáttörés alkalmazására: bűncselekmény-sorozat elkövetésének eszközévé vált, működő kft. kapcsán.[55]

Megállapíthatónak találta a bíróság a felelősség áttörését

–    a bűncselekmény elkövetésére létesített és/vagy működtetett jogi személyiségű gazdasági társaságok kapcsán[56] (azzal a figyelemfelhívással, hogy a felelősségáttörés megállapításának nem előfeltétele, hogy az adott magatartás egyúttal kimerítsen valamilyen büntetőjogi törvényi tényállást is);[57]

–    amikor a tagok a magánérdekeiket helyezik a társasági érdek elé azért, hogy saját magánvagyonuk jogszerűtlen növekedését előidézzék[58] („csalárd vállalatkiürítés”).[59]

Alaptétel a bírói gyakorlatban a felelősségáttörés vonatkozásában, hogy többlettényállási elem szükségeltetik megállapításához: kivételesen és csak akkor kerülhet rá sor, ha a tagi visszaélés a jogrenddel ellentétes célú volt (például külső harmadik személyek megkárosítására irányult) és a jogi személyiség kifejezetten a természetes személy taggal szembeni közvetlen polgári jogi felelősségi jogkövetkezmények elhárítását célozta.[60] A felelősségáttöréssel kapcsolatos perekben a felperes

–    vagy nem tudta bizonyítani a jogi személy elkülönült jogalanyiságával visszaélést;[61]

–    vagy a büntetőjogi csalás tényállásának megvalósulása ellenére nem bizonyított többlettényállási elemet (csalárd, szándékos, célzatos visszaélés).[62]

A fentiek alapján arra a konzekvenciára juthatunk, hogy a felelősségáttörés jogintézményét szigorúan rögzített „határcölöpökön” belül kezeli a magyar bíróság, következetesen és egyöntetűen.

V. A Ptk. rekodifikációs, vonatkozó kísérleteinek értékelése[63]

            A Szakértői Javaslat[64] a Személyek könyvben rögzíti az elválasztás elvét,[65] amely alapján csak törvényi rendelkezés alapján törhető át a jogi személy elkülönült jogalanyisága. A Kötelmi jogi könyvbe pedig bekerült[66] a felelősségáttörés, annyiban eltérve a kialakult bírói gyakorlattól, hogy a többlettényállási elemek közül csak a szándékosságot tartotta meg. (Újból utalunk korábbi kérdésfelvetésünkre: lehet-e gondatlanul jogokkal való visszaélést elkövetni?) Sajnálatosnak tartjuk, hogy csak a Szakértői Javaslat indokolásában találhatók meg a bírói gyakorlat által kidolgozott további tényállási feltételek („a jogi személlyel fennálló jogviszonyukat kihasználva, azzal kifejezetten visszaélve – a jogi személyt használják fel magánvagyonuk gyarapítására…”;[67] azaz a célzatosság és a csalárdság) úgy, mintha az egyértelműen következne a vonatkozó rendelkezés tartalmából. Pozitívumként értékelhető a jogintézmény vezető tisztségviselőre kiterjesztése.

A 2009. évi CXX. törvény, a hatályba nem lépett új Ptk. idevágó előírása[68] már csak „szimpla” tagi/vezetői tisztségviselői visszaéléssel operál, minden többletminősítés nélkül. Itt hívnánk fel a figyelmet a rögzült bírói gyakorlattól eltérő, a Ptk. 5. §-ához képest csak alanyaiban és összefüggéseiben (milyen jogviszony keretében) specialitást mutató rendelkezés így felesleges és ilyen tág körű alkalmazása veszélyes: „Ha a jogi személy tevékenységi körében eljáró, szerződésszegést megvalósító tagi magatartás egyúttal a természetes személy részéről formálisan a Ptk. 339. § (1) szerinti szerződésen kívüli magatartásnak minősülne, akkor – következetes végigvitele mellett – valójában a jogi személy bármilyen, akár csekély súlyú szerződésszegéséért és deliktuális károkozásáért az elkövető természetes személy tag is minden esetben felelősségre vonható lenne”;[69] azaz az elkülönült jogalanyiság elve elvetésre kerülne a többlettényállási elemek hiányában.

Az MTA Jogtudományi Intézet és a Magyar Jogász Egylet szakértői munkacsoportja által kidolgozott anyagban (leendő Ptk. III. Könyv) megtalálható a felelősségátvitel[70] és a felelősségáttörés is.[71] Elismerve azt, hogy a felelősségátvitel megfogalmazása a Gt. 50. §-hoz képest jobban sikerült, jelezzük, hogy ismét csak a meghatározó tagra, alapítóra van profilírozva az előírás (más nem tudja a jogi személy fizetésképtelenségét előidézni). A megfogalmazás különbséget tesz a jogutód nélküli megszűnési eljárások között: mintha minden tagi, vezetői tisztségviselői visszaélés fizetésképtelenséghez, felszámoláshoz vezetne. Meglátásunk szerint a felelősségátvitelre egyáltalán nem lenne szükség (eleve kicsi gyakorlati jelentősége okán), mert a felelősségáttörés is megoldhatja a problémát: a visszaéléssel okozott károsodás bekövetkeztétől kezdődő 5 éves általános elévülési időn belüli igényérvényesítés eshet a jogi személy jogutód nélküli megszűnése utáni időszakra is. Egyébként is a felelősségátvitel nem állítható igazán párhuzamba a külföldi jogi megoldásokkal, továbbá nem sikerült még úgy megkonstruálni a tényállást, hogy a felelősség jellemzői (jelleg, jogalap, mérték) egyértelműen megállapíthatóak lettek volna. A felelősségáttörés megfogalmazásában a Ptk. 4. § (1) bekezdésbeli alapelvi sérelem megjelenik, így más kifejezésekkel, de a bírói gyakorlatban kialakított többlettényállási elemek – helyeslendően – szerepelnek a rendelkezésben, és üdvözlendő, hogy a vezető tisztségviselőre is kiterjed a rendelkezés személyi hatálya.

A Kodifikációs Főbizottság 2012-es javaslatában – ahogy eddig is – a felelősségátvitel szabályozását nem tartjuk indokoltnak, bár megjegyzendő, hogy helyesen nemcsak a felszámolási, hanem minden megszűnési eljárásban gondolkodva kidolgozott koncepció, azzal, hogy sem itt, sem az előző javaslatban a felelősség jellemzői (jelleg, jogalap, mérték) – hasonlóan a Gt. 50. §-ához – tisztázatlanok maradnak.[72] Továbbá a mögöttes, korlátlan tagi felelősségű jogi személyek esetén (jelenleg az egyesülés ilyen, és a rekodifikáció folyományaként ilyenné válik a kkt. és a bt. is, kivéve a kültag vonatkozásában) használhatatlan lesz a rendelkezés, mert csak a „korlátolt felelősséggel” visszaélés szerepel benne. Így fennáll annak a veszélye, hogy ezeknél a jogi személyeknél a visszaélést tanúsító tag helyett valamennyi tag mögöttes és korlátlan helytállása fog beállni a jogi személy jogutód nélküli megszűnésekor ki nem elégített hitelezői követelésekért; a tagok szempontjából ez diszkriminatív jellegű. A felelősségáttörés megfogalmazása pedig a legkevésbé szerencsés az összes rekodifikációs javaslat között;[73] csak kettő lényeges indokra utalva:

–    parttalanná válhat az alkalmazása a károkozás súlyosságától függetlenül, ha a szándékosság megállapítható (az elválasztás elvének figyelmen kívül hagyása);

–    a szándékossági kritérium beemelésével a felróhatóságtól és a jelenleg hatályos Ptk. 4. § (4) bekezdésbeli adott helyzetben általában elvárhatósági mércéjétől, valamint a leendő Ptk. általános felelősségi szabályától[74] elszakadva, áttérünk a vétkességre és a szubjektum vizsgálatára, ezen keresztül pedig eljuthatunk a tőle elvárhatósághoz (ez utóbbi kapcsán teljesen egyetértünk a Szegedi Ítélőtábla egy idevágó döntésével: „A polgári jogban a törvény rendelkezése folytán a kártérítési felelősség alól a ’tőle elvárható’ magatartás nem mentesít, a kimentéshez az ’általában elvárható’ magatartás szükséges.”).[75]

Eddigi elemzésünk összegzéseként amellett törünk lándzsát, hogy a felelősségátvitel kihagyása a leendő Ptk-ból (releváns gyakorlati szerepe eddig sem volt) és a Szegedi Ítélőtábla polgári kollégiumi véleményével lezárult és kijegecesedett bírói gyakorlatbeli felelősségáttörés-kritériumok beemelése a rekodifikált Ptk-ba lenne szükséges. És végül válaszolva a címben feltett kérdésünkre: pesszimisták vagyunk, nem igazán kecsegtető a két jogintézmény kapcsán a körvonalazódó fejlődési irány.[1] A tanulmány lezárásának időpontja: 2012. 06. 20.

[2] 2006. évi IV. tv. (Gt.) 13. § (4) bek.

[3] Gt. 13. § (4) bek.

[4] Gt. 20. § (7) bek.

[5] Gt. 54. § (2) bek.

[6] 2006. évi V. tv. (Ctv.) 93. § (1), (2) bekezdések

[7] Lásd: Gt. 105. § (1) bek., 110. § (1) bek.

[8] Lásd: Gt. 6. § (3) bek.

[9] ÍH 2008. 163.; BDT 2006. 105.

[10] Lásd: Gt. 68. §, 97. § (1) bek., 108. § (1) bek.

[11] Auer Á. –Bakos K.–Buzási B.–Farkas Cs.–Nótári T.–Papp T. „Társasági jog” (szerk.: Papp T.; Lectum Kiadó; Szeged; 2011.; 41-42. pp.)

[12] „A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban” (Dialóg Campus Kiadó; Bp.-Pécs; 2005.; 94. p.)

[13] Milena Polojac „Societas and its management” (2012.05.11-én, Kolozsváron, a Sapientia EMTE által szervezett „Az európai magánjog jelene és jövője” című nemzetközi konferencián elhangzott előadás); Nochta Tibor „Társasági jog” (Dialóg Campus Kiadó; Bp.-Pécs; 2011.; 267. p.)

[14] „A company is regarded as a district legal entity with a separate existence from its membership and management team.” (S. Griffin „Company Law; Fundamental Principles”, Financial Times Pitman Publishing, London, 1996., 7. p.); separate personality doctrine (J. Dine „Company Law”; Macmillan; London; 1994.; 20-21. pp.)

[15] „In the majority of the statutory and case law examples where the corporate veil dislodged, the veil is merely pierced to impose some form of liability on a company’s shareholders and/or directors without completely denying the separate legal existence of the company itself.” (Griffin i.m. 7. p.); „The courts are prepared to pierce the corporate veil to combat fraud. They will not allow the Salomon principle to be used as an engine of fraud. Fraud here covers criminal fraud (Hare v Customs and Excise Cours (1996) 140 Sol Jo 67, CA) but also includes equitable fraud (Creasy v Breachwood Motors Ltd. (1993) BCLC 480.).” (J. H. Farrar & B. M. Hannigan „Farrar’s Company Law”; Butterworths, London-Edinburg-Dublin, 1998., 71-72. pp.); lifting the veil (Dine i.m. 23-25. pp.)

[16] „The legislature can forge a sledgehammer capable of cracking open the corporate shell (lifting the veil)” (Paul L. Davies „Principles of Modern Company Law”; Sweet & Maxwell; London; 1997.; 148. p.)

[17] A korábbi Company Act 1985 s 24 – Reduction of number of members, s 117 (8) – Premature trading, s 349 (4) – Misdescription of the company; a jelenlegi Company Act 2006 s 993 – Offence of fraudulent trading, Insolvency Act 1986 s 213-214 – Fraudulent and Wrongful trading, s 216 – Abuse of company names or employment of disqualified director etc.

[18] Farrar i.m. 73-75. pp.; Nochta tankönyv i.m. 276. p.; Dine i.m. 25-28. pp.

[19] Nochta tankönyv i.m. 278. p.; Karsten Schmidt „Gesellschaftsrecht” (C. Heymanns Verlag; Köln-Berlin-München; 1997.; 240-254. pp.); Auer Ádám „A jogi személy elkülönült jogalanyiságával való visszaélés a magyar társasági jogban, tekintettel a német társasági jogra és a Ptk. kodifikációjára” (RODOSZ Konferenciakötet; RODOSZ-Editura Marineasa; Kolozsvár-Temesvár; 2011.; 20-21. pp.); BGH VIII ZR 298/75; BGH II ZR 275/84; BGH II ZR 3/04.

[20] Gt. 50. § (1) bek. első fordulata és (3) bek.

[21] Gt. 50. § (1) bek. második fordulata és (3) bek.

[22] Gt. 50. § (2) bek., 13. § (4) bek.

[23] Fischer J. – Gadó G. – Gál J. – Győri E. – Komáromi G. – Makai K. – Sándor T. – Sárközy T. – T. Nagy E. – Vezekényi M. – Wellmann Gy. „Társasági törvény, cégtörvény 2006-2009” (szerk.: Sárközy T.; hvgorac; Bp.; 2009.); Sárközy Tamás „Jogi felelősség a gazdaságban” (Gazdaság és Jog; 2008/7-8.; 3-9. pp.); ifj. Korsós Antal „Az intézményes felelősségátvitel problémája a társasági jogban” (Gazdaság és Jog; 1999/5.; 8-10. pp.)

[24] Török Tamás „Felelősség a társasági jogban” (hvgorac; Bp.; 2007.; 263. p., 268. p.)

[25] Nochta tankönyv i.m. 279. p.

[26] Wellmann György „Tagi felelősségátvitel társasági jogunkban” (Gazdaság és Jog; 2008/11.; 9. p.); Wellmann György „Felelősségátvitel társasági jogunkban (Céghírnök; 2006/12.; 4-5. pp.)

[27] Kisfaludi András „Társasági jog” (Complex; Bp.; 2007.; 269. p.); „A gazdasági társaságok nagy kézikönyve” (szerk.: Kisfaludi A. – Szabó M.; Complex; Bp.; 2008.; 272. p.); BH 1996 337.; EBH 2005. 1228.; BH 2004. 194.

[28] 1/2007. PJE; BH 2007. 5.

[29] Lásd: EBH 1999. 118.: pénzügyi befektetési tanácsadói szerződést köt a kft., ennek megszegésével valósul meg a visszaélés

[30] Papp szerk. i.m. 356-357. pp.

[31] Kisfaludi tankönyv i.m. 268. p.

[32] Török i.m. 300. p.

[33] Szabó Gábor Zoltán „A gazdasági társaság tagjának felelősségéről” (Gazdaság és Jog; 1998/11.; 12. p.)

[34] Kiss Tibor „Felelősség-áttörés a bírói gyakorlatban” (Debreceni Jogi Műhely; 2010/1.; http://www.law.kete.hu/jogimuhely/cikk_2010_01_01_kiss.php.); Letöltés dátuma: 2010.06.29.

[35] Brehószki Márta „Mennyire korlátolt a jogi személy gazdasági társaságok tagjainak felelőssége? A felelősség-áttörés hazánkban és a „lepelátszúrás” doktrinája az Amerikai Egyesült Államokban” (PhD disszertáció; Bp.; PPKE; 2010.; 46. p.)

[36] Wellmann GJ i.m. 5-6. pp.

[37] Kisfaludi szerk. i.m. 668-669.pp., 671-672. pp., 270-271. pp.; Kisfaludi tankönyv i.m. 268. p.

[38] Lásd: Gt. 108. § (1) bek., Papp szerk. i.m. 390-391. pp.; Gt. 111. § (1) bek., Papp szerk. i.m. 397. p., 400-401. pp.; Gt. 171. § (1) bek., Papp szerk. i.m. 446-447. pp.

[39] Lásd: Kisfaludi tankönyv i.m. 268. p.: ha a társaság már érvényesített igényt, akkor a hitelezőket esetleg sújtó hátrányt kiküszöbölték; ellentétes: BH 1994/4/203: a tagi felelősséget a társaság hitelezőivel szemben is megállapították

[40] Kemenes István „A jogi személy elkülönült felelősségének áttörése” (Acta Universitatis Szegediensis; Acta Juridica et Politica; Tomus LVIII.; Fasciculus 1-41.; Tanulmányok Bérczi Imre születésének 70. évfordulójára; Szeged; 2000.; 315-330. pp.); Kemenes István „Felelősségi kérdések és visszaélésszerű joggyakorlás a gazdaságban” (Gazdaság és Jog; 2000/5.; 2-9. pp.)

[41] SZIT PK 1/2005. (VI. 17.) [módosítva: 2/2008. (XII. 4.) véleménnyel] véleménye

[42] SZIT PK 1/2005. (VI. 17.) [módosítva: 2/2008. (XII. 4.) véleménnyel] véleménye

[43] Ptk. 4. § (1), (4) bekezdések, 5. § (1), (2) bekezdések

[44] BDT 2003. 840.; BDT 2008. 99. II.; BDT 2008. 1802.; DIT Gf. IV. 30. 044/2010/7.

[45] Papp szerk. i.m. 251. p.

[46] DIT Gf. IV. 30044/2010/7.

[47] Nochta tankönyv i.m. 279. p.

[48] Brehószki i.m. 49-51. pp.

[49] Wellmann Céghírnök i.m. 6. p.; Wellmann GJ i.m. 7. p.; Török i.m. 296-297. pp.

[50] Lásd még: Auer i.m. 16. p.

[51] LB Pf. IV. 24.750/2001/10; EBH 2005. 1228.; ÍH 2006. 124.; GyIT Pf. IV. 20.314/2007/7.; SZIT Gf. 30.387/2007/6.; SZIT-H-GJ-2007-43.; BH 2008. 64.; GyIT-H-PJ-2008-69.

[52] BDT 2005. 1142. I.; korrigálja: ÍH 2006. 178. II.; Wellmann GJ i.m.; Wellmann Céghírnök i.m.

[53] Kemenes Acta i.m. 326. p.

[54]  BH 1994/4/203.; BH 1994/4/204.

[55] Kemenes GJ i.m. 7. p.; Kiss i.m.; EBH 1999. 118.; BH 1999/10/456.

[56] BH 1999. 465.; BDT 2002. 83.; BDT 2003. 93.; BDT 2006. 1475.; BDT 2006. 180.; GYIT-H-GJ-2009-14.

[57] BDT 2002. 83.

[58] BDT 2002. 631.; BDT 2003. 840.; BDT 2005. 1142.; SZIT-H-GJ-2007-43.; SZIT-Gf. I. 30. 387/2007/6.; BDT 2008. 1802.; BDT. 99. II.

[59] Vezekényi Ursula „A korlátolt tagi részvényesi felelősség áttörése a társasági törvényekben a bírói gyakorlat tükrében (Ünnepi kötet Sárközy Tamás születésének 65. évfordulójára; szerk.: Pázmándi K.; hvgorac; Bp.; 2005.; 315. p.)

[60] BDT 2003. 93.; ÍH 2005. 83.

[61] BDT 2003. 93.

[62] BH 2001. 113.; ÍH 2005. 83.; PIT Pf. III. 20 090/2006/3.; SZIT Pf. I. 20104/2007.; BDT 2008. 1802.; FIT 9 Pf. 20 192/2008/3.; SZIT Gf. I. 30 096/2009.

[63] Ennek kapcsán lásd még: Nochta Tibor „A polgári jogi felelősség néhány alapproblémájának tükröződése az új Ptk. 2011. decemberi Szerkesztőbizottsági Javaslatában” (In: Miskolci Konferenciák 2011, Javítandó és jobbítható elemek a Ptk. kodifikációjában; szerk.. Pusztahelyi R. – Juhász Á.; Novotni Alapítvány; Miskolc; 2012.; 119-135. pp.)

[64] „Szakértői Javaslat az új Ptk tervezetéhez” (szerk.: Vékás L.; Complex; Bp.; 2008.)

[65] 2:44. § [A jogi személy felelőssége]

(1)      A jogi személy kötelezettségeiért saját vagyonával felel.

(2)      A jogi személy alapítója, tagja törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogi személy tartozásaiért nem felel.

[66] 5:545. § [Felelősség alkalmazott és tag károkozásáért]

(2)      Az alkalmazott, illetve a tag és a vezető tisztségviselő egyetemlegesen felel a munkáltatóval, illetve a jogi személlyel akkor, ha a kárt szándékos magatartással az alkalmazotti, illetve tagsági vagy vezető tisztségviselői viszonnyal visszaélve okozta.

[67] Vékás szerk. i.m. 1136. p.

[68] 5:553. § [Felelősség az alkalmazott és a tag károkozásáért. A felelősség áttörése]

(2)      A tag és a vezető tisztségviselő a tagsági jogviszonya alapján, illetve vezetői tevékenysége körében az (1) bekezdés szerint okozott kárért a munkáltatóval, illetve a vállalkozással egyetemlegesen felel, ha a tagsági jogviszonyával, illetve vezetői tisztségével visszaélve járt el.

[69] SZIT PK vélemény 1/2005. (VI. 17.), módosítva: 2/2008. (XII. 4.) PK véleménnyel

[70] 3:12. § [A jogi személy vagyona és felelőssége]

(2)      A jogi személy saját vagyonával felel kötelezettségeiért. A jogi személy tagjai, illetve alapítója, valamint a jogi személy ügyvezetését és képviseletét ellátó személyek a jogi személy saját vagyonából ki nem elégíthető tartozásaiért – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem felelnek.

(3)      A jogi személy önálló vagyoni felelősségére nem hivatkozhat az a tag, illetve alapító, aki joggal való visszaéléssel okozta a jogi személy fizetésképtelenségét. Az ilyen magatartást tanúsító tag (alapító), amennyiben a jogi személyt felszámolási eljárás során szüntetik meg, a kielégítetlenül maradt tartozásokért saját vagyonával korlátlanul felel.

[71] 3:12. § (5) Ha a harmadik személy kárát, illetve nem vagyoni érdeksérelmét a jogi személy feladatkörében eljáró személy joggal való visszaéléssel, a jóhiszemű, vagy tisztességes eljárás követelményeit súlyosan sértő magatartással okozta, a kárért, illetve a sérelem jogkövetkezményeiért a jogi személy feladatkörében eljáró személy a jogi személlyel együtt egyetemlegesen felel.

[72] 3:2. § [Helytállás a jogi személy tartozásaiért]

(2)      Ha a jogi személy tagja vagy alapítója korlátolt felelősségével visszaélt, és emiatt a jogi személy jogutód nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért a tag vagy az alapító köteles helytállni.

[73] 6:537. § [Felelősség az alkalmazott és a jogi személy tagja károkozásáért]

(3)      Az alkalmazott és tag egyetemlegesen felel a munkáltatóval, illetve a jogi személlyel, ha a kárt szándékosan okozta; Azonos a vezető tisztségviselő vonatkozásában is: 6:538. §

[74] 6:516. § [A felelősség általános szabálya]

Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.

[75] SZIT Gf. I. 30 096/2009.

Megosztás, nyomtatás, pdf